Hva ønsker innbyggerne å snakke med kommunen om?

Resultatet av samarbeidsprosjektet i eDemokrati mellom Lyngdal kommune og senter for eForvaltning er nå klart. Det viser seg at innbyggerne ikke er fullt så interessert i sosiale medier og dialog som en kanskje skulle tro.

Liten interesse for demokratisk dialog blant innbyggerne i Lyngdal

Skal vi tro undersøkelsen er sindige Lyngdøler lite lystne på å delta i debatter. Foto: Jimmy Jack Kane/Flickr

Representanter fra ulike innbyggergrupper, næringsliv, administrasjonen og politikere ble spurt om hva de hadde behov for å kommunisere med kommunen om (for administrasjon og politikere var spørsmålet snudd), og hvilke medier de ønsket å kommunisere gjennom.

Undersøkelsene viser at det er stor spredning i hvilke behov de ulike gruppene opplever som viktige. Det er heller ikke stor enighet innad i hver enkelt gruppe på hva som er viktigst. For oss som forsker på demokrati er det interessant at politikerne er den eneste gruppen som er særlig opptatt av demokratisk dialog. Innbyggergruppene og næringslivet fokuserer på mer håndfaste ting, som å kunne si fra om manglende gatelys og dårlig brøyting, eller å snakke konkret om f.eks. næringslivets behov.

Det er allikevel fire punkter som skiller seg ut:

  • Informasjon om ulike ting som skjer i innbyggernes eget nærområde
  •  informasjon som er relevant for den enkeltes livssituasjon
  • Melde fra om problemer med fysisk infrastruktur (manglende gatelys, veihull osv)
  • Dialog om næringsliv og arbeidsplasser

Når det gjelder hvilke kommunikasjonsmedier folk ønsker å bruke er bildet langt mer tydelig. Kommunens hjemmeside og epost er de klart mest populære mediene i alle aldersgrupper, mens sosiale medier og mobilteknologi følger et godt stykke bak. Nederst på listen finner vi servicetorget og andre fysiske kontaktpunkter. Unntaket er for innbyggerdialog, hvor nær halvparten av de spurte ønsker at det arrangeres folkemøter når viktige og store politiske saker skal diskuteres.

Dette er interessante funn, spesielt det at relativt få ønsker å bruke sosiale medier. Det betyr på ingen måte at ikke Facebook og Twitter er viktige deler av kommunenes kommunikasjonsstrategi, men gir allikevel en indikasjon om at de nye mediene har vært noe “hypet” de siste par årene. Samtidig får vi som jobber med demokrati og dialog en liten smekk på fingeren, i og med at dette er ting som tilsynelatende få er opptatt av.

Det skal sies at spørsmålene ble stilt på generelt grunnlag, og det kan nok tenkes at resultatet ville vært annerledes dersom man stilte de samme spørsmålene i forbindelse med en konkret og kontroversiell sak.


2 thoughts on “Hva ønsker innbyggerne å snakke med kommunen om?

  1. Asbjørn F says:

    Dette høres ut som riktig interessante funn. Hvor kan jeg finne mer, f.eks. en rapport fra undersøkelsen? (Om den ligger her på siden, rett foran nesen min, må jeg bare beklage at jeg er så dårlig dil å lete 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s