Smart bruk av teknologi kan demme opp for eldrebølgen

Eldrebølgen har så smått begynt å skvalpe inn over land. Med dagens vekst i andelen av eldre vil vi stå foran store utfordringer de nærmeste tiårene. Vi vil få flere som vil være avhengig av omsorgstjenester i en eller annen form, og vi vil få færre i yrkesaktiv alder. Ny teknologi kan bidra til å løse denne utfordringen. Carl Erik Moe jobber sammen med senter for e-helse for å forske på fremtidens velferdsteknologi.

Analyseverktøy for å sammenligne ulike velferdsteknologier

Analyseverktøy for å sammenligne ulike velferdsteknologier

I en del tilfeller kan velferdsteknologi bidra til at eldre kan leve lenger hjemme og klare seg uten hjelp. Samtidig må et mål med den nye teknologien være at den både gir bedre livskvalitet og lavere totalkostnader. En god del kommuner i Norge er i ferd med å undersøke mulighetene og en del pilotprosjekt er allerede i gang:

I Listerregionen har prosjektet “lenger i eget liv” demonstrert hvordan teknologiske hjelpemidler kan bidra til at eldre får bo lenger i sitt eget hjem. Teknologien som prøves ut inkluderer et kontrollsystem for elektrisitet, hvor en enkelt knapp styrer lys og varme i hele boligen, en kjøleskapsalarm som sier fra til helsevesen og pårørende hvis de eldre ikke spiser nok, og internetttilkobling gjennom et forenklet brukergrensesnitt tilpasset eldres behov.

På Østlandet har eSeniorprosjektet som målsetting å skulle “teste og få erfaringer med løsninger som gjør livet enklere og tryggere for eldre og andre pleietrengende”. I dette prosjektet skal 250 boliger i Fredrikstad, Sarpsborg, Oslo og Gøteborg utstyres med ulike velferdsteknologiske løsninger, for å lære mer om hva som fungerer og hva som ikke gjør det. I Oslo startet prosjektet vinteren 2012, mens de andre byene har oppstart i løpet av 2013.

På Lindås utenfor Bergen er det et tredje prosjekt, hvor 250 leiligheter skal utstyres med velferdsteknologi fra firmaet Tunstall. Teknologien består hovedsakelig av ulike sensorer for røyk-/brannvarsling, varsling når eldre faller og skader seg, husalarm osv. Leilighetene skal tilknyttes en felles alarmsentral, som videreformidler alarmer til hjemmetjenesten i kommunen eller til pårørende.

Imidlertid er det behov for forskning på dette området, det er behov for å evaluere prosjektene og for å lære av hverandre. Carl Erik Moe, i samarbeid med Judith Molka-Danielsen fra Høgskolen i Molde, har derfor utarbeidet et analyseverktøy (se vedlagte bilde) for å sammenligne og evaluere resultatene av disse ulike prosjektene. Verktøyet presenteres i artikkelen Independent living for the elderly: Development of an assessment framework for comparison of assistive ict initiatives, og baserer seg på ulike indikatorer for livskvalitet. Til forskjell fra andre lignende analyseverktøy benytter Moe og Molka-Danielsen både objektive og subjektive indikatorer, og kan dermed måle både hvordan de eldre og pleietrengende selv oppfatter teknologien, og den objektive nytte- og økonomiske verdien av de ulike teknologiene.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s