Norge dårligst i Skandinavia på eForvaltning

FN publiserer jevnlig sin “e-government ranking“.Fra en tredjeplass i 2005 har Norge falt til en 8. plass i år, bak både Sverige og Danmark. I de to rangeringene fra 2008 og 2010 havnet Norge på 6. plass. Norges eforvaltningsranking

Man skal være forsiktig med å overdrive viktigheten av slike rangeringer, og det er fortsatt slik at Norge jevnt over scorer godt på de ulike indikatorene, og ligger over det europeiske gjennomsnittet både på infrastruktur, digitale tjenester, kompetanse og digitalt demokrati.

Tross gode resultater er det allikevel på sin plass med et aldri så lite varsko. Norge er nemlig det eneste topp ti-landet, ved siden av USA,  som faller på listen. Til sammenligning går våre naboland opp med henholdsvis ti (Finland), fem (Sverige) og to (Danmark) plasseringer, noe som kan antyde at utviklingen i Norge har stagnert de siste par årene. I følge FN er det en målbar sammenheng mellom nivået på eForvaltning og et lands suksess på øvrige områder, og det kan derfor være grunn til å øke satsingen på eForvaltning i Norge.

IKT-Norge og FAD er uenige om hvordan tallene skal tolkes. I en artikkel i Computerworld sier IKT-Norge at man må styrke satsingen for at ikke Norge skal sakke akterut, mens FAD mener Norge allerede ligger i front, og at det ikke er noen grunn til bekymring selv om vi faller noe på FNs rangering.

Sosiale medier: Utfordringer for kommunale arkiv

I oktober var Marius Rohde Johannessen gjestetaler på konferansen til Interkommunalt arkiv Trøndelag, hvor han snakket om utfordringer ved sosiale medier. Presentasjonen kan leses på Slideshare.

Temaet på konferansens første dag var hvordan kommunale arkiv skal forholde seg til sosiale medier. Selv om presentasjoner og diskusjon ikke førte til noe fasitsvar, så kom det mange gode innspill fra de frammøtte i salen. Den store utfordringen per i dag synes å være mangelen på sentrale retningslinjer, noe som gjør at den enkelte kommune selv må tolke hva som er arkivverdig innenfor det eksisterende lovverket.

Det var allikevel stor enighet blant deltakerne om at sosiale medier ikke skal brukes til saksbehandling, men heller som et supplement til eksisterende kanaler. Man kan informere, svare på generelle henvendelser, eller oppgi hvor man må henvende seg for å få svar. Typiske utfordringer for de som håndterer kommunenes Facebooksider er når man skal regne en henvendelse på Facebook som en del av saksbehandlingen, eller hvordan man skal forholde seg til personvern når enkeltindivid går ut over grensene for hva som er akseptabel fremferd i en offentlig saksprosess.

De aller fleste fremmøtte var enige i at toveiskommunikasjon er viktig, så lenge det holdes innenfor grensene nevnt ovenfor. Det var få, om noen, som ønsket å bruke sosiale medier som en kanal for enveiskommunikasjon. Dette er gode nyheter for oss som jobber med sosiale medier.

Foredrag: Internett og politisk aktivisme i Iran

Dr Brian Nicholson besøker Universitetet i Agder og legger frem forskning fra to nettbaserte politiske kampanjer i Iran: “Feminist One Million Signature campaign”, og “Stop Stoning Forever campaign”.

Feminist One Million signature-kampanjen krever en slutt på det de kaller kjønnsdiskriminerende lover i Iran. iranske myndigheter har gjentatte ganger stengt ned gruppens nettside, og et titalls aktivitster har blitt arrestert.

Stop Stoning Forever kjemper for et forbud mot steining og andre former for avstraffing som rettferdiggjøres av kulturelle eller religiøse tradisjoner. Deres fokus er først og fremst på kvinner, siden det ofte er kvinner som rammes. Gjennom nettsiden stop-stoning.org forsøker de å sette fokus på problemstillingen og å få mennesker til å engasjere seg mot slike former for avstraffing.

nicholsons foredrag erbasert på litteraturstudier, “virtual ethnography” og intervjuer av de berørte.  Nicholson leder et forskningssenter som fokuserer på Informasjonssystemer i utviklingsland.  Hans forskning omfatter også sosiale nettverk, “corporate social and environmental responsibility outsourcing av forretningsprosesser.

Tid: torsdag 1. desember, kl. 14.15 -16.00
Sted: UiA Kristiansand, rom H1-058

Påmelding til bente.e.holmen[at]uia.no

Tre ledige stipendiatstillinger ved Institutt for Informasjonssystemer

Institutt for Informasjonssystemer ved universitetet i Agder har tre ledige stipendiatstillinger. Eforvaltning er et av områdene man kan søke på.

Stillingene lyses ut for tre år, eventuelt fire år med 25% arbeidsplikt. Arbeidsplikten består typisk av undervisning, men også andre oppgaver kan inngå. Søknadsfrist er 1. desember

Aktuelle tema innen eForvaltning er for eksempel:
Gevinstrealisering
E-deltakelse
IT og utvikling (ICT for Development)

Klikk her for fullstendig utlysingstekst.

Gevinstrealisering på NOKIOS

Ulike gevinstrealiseringsrammeverkI slutten av september holdt Leif Flak ved senter for eForvaltning kurs i gevinstrealisering på Norsk Konferanse for IT i Offentlig Sektor (NOKIOS). Ca 40 fornøyde deltakere fikk innsikt ihvilke utfordringer offentlig sektor står ovenfor når det gjelder å realisere gevinster i sine IKT-prosjekter, samt hvilke ulike tilnærminger til gevinstrealisering som har vært forsøkt, og erfaringer fra disse.

I løpet av kurset fikk deltakerne innsyn i ulike lands IKT-prosjekter. Dessverre er det slik at de færreste lykkes fullt ut. Store nasjoner som Storbritannia, USA, Australia og EU har alle rapportert om store utfordringer når det gjelder å realisere de potensielle gevinstene som store IKT-prosjekter gir.

Også i Norge sliter vi med dette, og mellom 50 og 75 prosent av prosjekter sliter med å levere det de skal, når de skal. Det er derfor et stort påtrykk fra sentrale fagmiljø i FAD, DIFI, KS og NHD om å inkludere gevinstrealisering i offentlige IKT-satsinger. Per i dag har dette gitt oss flere ulike rammeverk, og spredte kommunale initiativ som baserer seg på ett eller flere av disse rammeverkene.

Hvis du er nysgjerring på gevinstrealisering kan du se resten av presentasjonen HER.

Har du lyst å studere eForvaltning?

Masterstudiet i informasjonssystemer ved Universitetet i Agder tilbyr en valgretning innen eForvaltning og eDemokrati. Hvis du er ansatt i offentlig sektor, eller interessert i hvordan offentlig sektor bruker IKT, kan du skrive masteroppgaven din hos oss, under kyndig veiledning fra senter for eForvaltning.

Se noen eksempler på tidligere avlagte masteroppgaver her .

Søk opptak her, eller send enn epost hvis du ønsker mer informasjon.

Informasjonssystemer handler om grenselandet mellom teknologi og mennesket. Bruk og innføring av teknologi, konsekvenser av teknologibruk og hvordan man kan realisere gevinster ved hjelp av teknologi er noen av temaene det jobbes med hos oss.

Senter for eForvaltning har en rekke spennende pågående prosjekter med nasjonale, regionale og lokale forvaltningsenheter i Norge, samt samarbeid med aktører i blant annet Tanzania, Nepal og Indonesia. Som masterstudent hos oss kan det åpne seg muligheter for deltakelse i disse prosjektene. Det er selvfølgelig også mulig å gjøre et prosjekt i samarbeid med andre aktører.

Masterstudiet i informasjonssystemer kan også tas på deltid, dersom du allerede er i arbeid eller av andre grunner ikke ønsker å være fulltidsstudent. Flere av våre studenter kommer fra arbeidslivet for å få faglig påfyll.